รายงานกำไรส่วนต่างที่ตัวแทนขายจะได้รับ

กำไรเฉลี่ย 20.03 % ต่อยอดขาย กำไรสูงสุด 77.52 % ต่อยอดขาย